Lietuviški internetiniai aukcionai
Kov. 22, 2023 03:19:59
Taisyklės ir sąlygos

TukTukTuk.lt naudojimo taisyklės


Registruodamiesi interneto svetainėje www.TukTukTuk.lt Jūs patvirtinate, kad esate susipažinęs su šios vartotojo sutarties sąlygomis ir taisyklėmis (toliau – Taisyklės), sutinkate su Taisyklėmis ir įsipareigojate jų laikytis:

1. Taisyklių taikymas ir aiškinimas.

1.1. Taisyklės reguliuoja teisinius santykius tarp visų registruotų interneto svetainės http://www.TukTukTuk.lt (toliau – Svetainė) vartotojų (toliau – Klientas) ir Svetainės savininko, kylančius Klientui naudojantis Svetainėje pateikiamomis paslaugomis.

1.2. Kontaktinė TukTukTuk.lt informacija:

1.2.1. el.paštas info@TukTukTuk.lt.

1.3. Taisyklių 1.1 punkte nurodytos paslaugos (toliau – Paslaugos) Klientui suteikia galimybę pirkti ir/ar parduoti prekes ir/ar paslaugas, dalyvauti daiktų ir/ar paslaugų aukcione, siūlyti savo kainą aukcione už prekes ir/ar paslaugas bei naudotis kitomis Svetainės pateikiamomis paslaugomis.

1.4. Be šių Taisyklių, santykiams tarp Kliento ir TukTukTuk.lt reguliuoti taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos, Svetainės kainynas (toliau – Kainynas), specialios sąlygos ir taisyklės, pateikiamos Svetainėje bei nusistovėjusi gera verslo praktika.

1.5. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa iš dalies arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų.

2. Bendrosios sąlygos

2.1. TukTukTuk.lt suteikia Klientams virtualią erdvę, t.y. Svetainę, kurioje Klientai turi galimybę pirkti ir/ar parduoti prekes ir/ar paslaugas, dalyvauti daiktų ir/ar paslaugų aukcione, siūlyti savo kainą aukcione už prekes ir/ar paslaugas bei naudotis kitomis Svetainės pateikiamomis paslaugomis.

2.2. Asmuo TukTukTuk.lt sistemoje gali turėti tik vieną paskyrą (angl. Account).

2.3. Laikoma, kad pirkimas yra sėkmingas (toliau vadinama – Pirkimas), kai pirkėjas, pasiūlė didžiausią kainą už prekę ir/ar paslaugą aukcione (išskyrus atvejus, kada aukcione nurodyta minimali kaina nebuvo viršyta) arba pareiškė norą pirkti prekę ir/ar paslaugą ir TukTukTuk.lt sistema užfiksavo pirkimo faktą.

2.4. Laikoma, kad pardavimo sandoris sėkmingas (toliau vadinama – Sėkmingas sandoris), kai pirkėjas atsiskaitė už prekę ir/ar paslaugą pardavėjui ir prekę gavo.

2.5. Laikoma, kad pirkimo-pardavimo sandorį Klientai sudaro savarankiškai ir nedalyvaujant bei netarpininkaujant TukTukTuk.lt. Klientai patys yra atsakingi už sudaryto sandorio vykdymą.

2.6. TukTukTuk.lt nėra atsakinga už prekių ir/ar paslaugų, parduodamų ar įsigyjamų naudojantis Svetaine ir/ar Paslaugomis, kokybę, kiekį ir/ar komplektiškumą.

2.7. TukTukTuk.lt nėra atsakinga už informacijos, kurią Klientai pateikia Svetainėje, teisingumą, išsamumą ir/ar atitikimą teisės aktų reikalavimams.

2.8. TukTukTuk.lt nėra atsakinga už netinkamą ir/ar neteisėtą Klientų elgesį.

2.9. TukTukTuk.lt jokiu būdu nedalyvaus pirkimo-pardavimo ar kitokiuose iš kainų siūlymo Svetainėje kylančiuose sandoriuose tarp Klientų (nei kaip tarpininkas, įgaliotas asmuo, atstovas ar kaip kitaip). TukTukTuk.lt nebus Kliento agentu, atstovu, tarpininku ir kt.

2.10. Visi pranešimai ir informacija tarp Kliento ir TukTukTuk.lt bus siunčiama elektroninėmis priemonėmis adresais, nurodytais šiose Taisyklėse arba Svetainėje, nebent šiose taisyklėse nurodyta kitaip.

2.11. Autorių teisės į Svetainę ir visą jos turinį priklauso TukTukTuk.lt ir TukTukTuk.lt teisėtai naudojasi trečiųjų asmenų suteiktomis teisėmis.

2.12. Naudodamasis Svetaine ar Paslaugomis ir/ar teikdamas, įvesdamas ar kitaip siųsdamas bet kokią informaciją ar duomenis į Svetainę, Klientas neatlygintinai, neribotam laikui ir neribotoje teritorijoje perduoda TukTukTuk.lt šias išimtines teises į tokią informaciją ir/ar duomenis:

2.12.1. teisę bet kokia forma ar būdu atgaminti, išleisti, viešai skelbti, padaryti viešai prieinamu ir platinti parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn;

2.12.2. teisę keisti ar adaptuoti, kurti išvestinius kūrinius iš Kliento pateiktos informacijos;

2.12.3. bet kokiu būdu ir forma neatlygintinai naudotis pateikta informacija.

3. Kliento teisės ir pareigos

3.1. Klientas įsipareigoja:

3.1.1. registruodamasis ir naudodamasis Svetaine pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie save, įskaitant tikrą savo vardą bei pavardę, el. pašto adresą, kontaktinį telefoną, adresą.

3.1.2. nenaudoti Svetainės ir/ar Paslaugų neteisėtiems veiksmams ar sandoriams vykdyti ar sukčiavimui;

3.1.3. naudodamasis Svetaine pateikti objektyvią, teisingą, visapusišką ir išsamią informaciją apie siūlomas parduoti prekes (t.y. informacija turi tinkamai apibūdinti siūlomas prekes);

3.1.4. užtikrinti, kad siūlomų parduoti prekių ir/ar paslaugų kaina ir kita informacija apie jas yra ekonomiškai pagrįsta. Greta prekės kainos pardavėjas turi teisę reikalauti, kad prekių pirkėjas atlygintų pardavėjui protingas transportavimo išlaidas;

3.1.5. užtikrinti, kad naudojantis Svetaine Kliento pateikiama informacija ir duomenys, įskaitant, elektroninius duomenis, t.y. failus, kompiuterių programas, el.pašto laiškus ir kt. (toliau – Kliento informacija):

3.1.5.1. nėra klaidinanti ar neteisinga;

3.1.5.2. nesiūlo siūlyti savo kainos ir įsigyti prekių, kurių apyvarta yra uždrausta ar apribota;

3.1.5.3. nepažeidžia trečiųjų asmenų turtinių ar asmeninių teisių (įskaitant teises į intelektinę nuosavybę);

3.1.5.4. nepažeidžia teisės aktų reikalavimų (įskaitant vartotojų teisių apsaugą ar konkurenciją reglamentuojančius teisės aktus bei importo bei eksporto taisykles);

3.1.5.5. neprieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei;

3.1.5.6. neturi savyje virusų ar kitokių kompiuterių programų ar failų, kurie gali sutrikdyti normalų Svetainės ir/ar Paslaugų veikimą, būti patalpinti Klientų kompiuteriuose ir dėl to padaryti žalą Klientui ar jo turtui, trukdyti Klientui naudotis Svetaine, Paslaugomis ir Kliento kompiuteriu;

3.1.5.7. nesiūlo siūlyti kainos ar įsigyti prekių ir/ar paslaugų kitose interneto svetainėse, teikiančiose analogiškas paslaugas kaip ir Svetainė;

3.1.6. nepirkti savo prekių, nedalyvauti savo prekių aukcionuose pats ar per trečiuosius asmenis, t.y. nekelti prekių kainų dirbtiniu būdu;

3.1.7. Pirkimo atveju pirkti ar parduoti prekes ir/ar paslaugas. Sandorio šalys privalo apsikeisti reikalinga informacija ne vėliau nei per 2 darbo dienas po Pirkimo;

3.1.8. nerinkti, nekaupti, neperkelti į kitas laikmenas, nepadaryti viešai prieinamais, neskelbti bei neplatinti Svetainės vartotojų duomenų ar duomenų apie bet kokius Svetainės vartotojų veiksmus, įskaitant sandorius, jų skaičių, pobūdį, kainas ir t.t;

3.1.9. nereikšti reikalavimų TukTukTuk.lt, išskyrus reikalavimus, tiesiogiai kylančius iš šių Taisyklių;

3.1.10. saugoti Kliento prisijungimo vardą ir slaptažodį tokiu būdu, kad jo nesužinotų tretieji asmenys, išskyrus asmenis, kuriuos Klientas įgaliojo atstovauti Klientą naudojantis Paslaugomis;

3.1.11. nedelsdamas el.paštu pranešti TukTukTuk.lt apie bet kokius Kliento pateiktos informacijos (ypač pateiktos registruojantis Svetainėje) ir/ar duomenų pasikeitimus;

3.1.12. nedelsdamas el.paštu pranešti TukTukTuk.lt, jei Kliento vartotojo vardas ir/ar slaptažodis, kurie reikalingi naudotis Svetaine, buvo prarasti ar tapo žinomi tretiesiems asmenims;

3.1.13. nesiūlyti ir/ar neperleisti prekių ir/ar paslaugų, kurios siūlomos parduoti Svetainėje, kitu būdu ar kitomis priemonėmis nei naudojantis Svetaine;

3.1.14. neskelbti savo kontaktinės informacijos prekės ir/ar paslaugos aprašyme ar su ja susijusiuose klausimuose bei atsakymuose. TukTukTuk.lt pasilieka sau teisę kontaktinės informacijos skelbimą laikyti ketinimu perleisti prekes ir/ar paslaugas kitu būdu ar kitomis priemonėmis nei naudojantis Svetaine ir Paslaugomis;

3.1.15. įdėti prekes ir/ar paslaugas į TukTukTuk.lt pagal Prekių dėjimo į TukTukTuk.lt taisykles, esančias adresu http://www.TukTukTuk.lt/support/index.php?fuseaction=support.page&id=1050, nekeisti prekės aprašymo ir/ar turinio, jei bent vienas asmuo pasiūlė kainą už prekę ir/ar paslaugą aukcione ar esant Pirkimui.Papildomos Paslaugos gali būti užsakomos ar papildomi prekių ir/ar paslaugų paveiksliukai gali būti talpinami bet kada;

3.1.16. kitai sandorio šaliai prašant, priimti pinigų rezervaciją per TukTukTuk.lt kaip atsiskaitymo už pirkėjo įsigytas prekes priemonę.

3.2. Naudodamasis bet kuria Paslauga Klientas patvirtina, kad jis/ji:

3.2.1. yra veiksnus fizinis asmuo, turintis visus įgaliojimus ir teises vykdyti sandorius, siūlomus Svetainėje;

3.2.2. tinkamai vykdys savo pareigas, nurodytas Taisyklių 3.1.1-3.1.16 punktuose;

3.2.3. supranta, kad pirkimo-pardavimo sandorius Klientai sudaro savarankiškai ir nedalyvaujant bei netarpininkaujant TukTukTuk.lt ir Klientai patys yra atsakingi už tokio sudaryto sandorio vykdymą;

3.2.4. supranta, kad Pirkimo atveju įsipareigoja sudaryti sandorį dėl prekės ir/ar paslaugos įsigijimo, o šios pareigos nevykdymas gali sukelti pareigą atlyginti kitos šalies nuostolius;

3.2.5. supranta, kad Klientui gali kilti pareiga sumokėti mokesčius tokius kaip pajamų mokestis, PVM ir kitus, susijusius su naudojimusi Paslaugomis;

3.2.6. supranta, kad, Klientui sutikus su šiomis Taisyklėmis, tarp Kliento ir TukTukTuk.lt sukuriami tik tokie teisiniai santykiai, kuriuos tiesiogiai ir aiškiai numato šios Taisyklės;

3.2.7. supranta ir sutinka, kad tuo atveju, jei vartotojo vardas ir slaptažodis, kurie reikalingi norint naudotis Svetaine, taps žinomi tretiesiems asmenims, o tretieji asmenys atliks veiksmus TukTukTuk.lt, Klientas bus atsakingas už atliktus veiksmus ir tinkamą jų vykdymą, o TukTukTuk.lt neturi pareigos jokiu kitu būdu, išskyrus vartotojo vardo ir slaptažodžio patikrinimą, tikrinti vartotojo tapatybės;

3.2.8. supranta ir sutinka, kad TukTukTuk.lt tvarkytų ir valdytų Kliento asmens duomenis, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais bei Taisyklių 5 punktu.

3.3. Greta patvirtinimų, pateiktų taisyklių 3.2.1 – 3.2.8 punktuose, Klientai, kuriems yra nuo 7 iki 18 metų, patvirtina, kad jis/ji:

3.3.1. Pirkimo atveju už prekes ir/ar paslaugasketina apmokėti lėšomis, kurias jam šiam tikslui suteikė jo įstatyminiai atstovai (pvz. tėvai), globėjai arba tretieji asmenys, kuriuos tokie teisėti atstovai įgaliojo;

3.3.2. ketindamas vykdyti Pirkimą yra gavęs įstatyminių atstovų (pvz. tėvų) sutikimą siūlyti kainą už prekę ar paslaugą, sudaryti sandorį ir vykdyti iš jo kylančius įsipareigojimus;

3.3.3. gerai suvokia visas Taisyklių nuostatas ir supranta, kad Svetainės ir Paslaugų naudojimas gali sukelti teisinę pareigą įsigyti ar parduoti prekę ir/ar paslaugą Svetainėje.

3.4. Pirkimo atveju pardavėjas privalo sumokėti TukTukTuk.lt visas sumas, nurodytas Kainyne, nepaisant to, ar sandoris su pirkėju faktiškai įvyko, ar pirkėjas sumokėjo už prekes ir ar sandorio kaina skyrėsi nuo aukciono rezultato. Jei po Kliento skundo ištyrimo išaiškėja, kad Sandoris nėra sėkmingas dėl pirkėjo kaltės, TukTukTuk.ltgrąžina pardavėjo sumokėtą komisinį mokestį.

3.5. Visas sumas, nurodytas Kainyne, Klientas įsipareigoja sumokėti per sąskaitoje nurodytą terminą, kai gauna elektroninę TukTukTuk.lt sąskaitą.

3.6. Už pavėluotai atliktą mokėjimą Pirkėjas įsipareigoja mokėti 0, 2 procento dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną. Neapmokėtos sąskaitos bus perduotos tretiesiems asmenims, užsiimantiems skolų išieškojimu, po 1 mėnesio skaičiuojant nuo sąskaitos pateikimo Klientui dienos, o Klientas privalės padengti visas su skolos išieškojimu susijusias išlaidas.

4. TukTukTuk.lt teisės ir pareigos

4.1. TukTukTuk.lt turi teisę savo nuožiūra apriboti arba nutraukti Kliento teisę ar galimybę naudotis Svetaine, įskaitant bet kokios informacijos, kurią Klientas pateikė į Svetainę pakeitimu, Kliento inicijuoto aukciono ir/ar siūlomų prekių atšaukimu, Kliento paskyros (angl. account) panaikinimu ir uždraudimu Klientui iš naujo užsiregistruoti Svetainėje, jei Klientas:

4.1.1. pažeidžia šias Taisykles ar nesilaiko savo įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse;

4.1.2. pateikė neteisingą, ne visą ir/ar klaidinančią informaciją, registruodamasis ar naudodamasis Svetaine;

4.1.3. tyčia ir sąmoningai skleidžia apgaulingą ar neteisingą informaciją Svetainėje, įžeidinėja kitus asmenis ar kitaip netinkamai elgiasi;

4.2. TukTukTuk.lt turi teisę (bet ne pareigą) bet kada stebėti Kliento veiksmus Svetainėje. Naudodama teisėtas priemones, TukTukTuk.lt turi teisę tirti bet kokius Taisyklių pažeidimus;

4.3. TukTukTuk.lt turi teisę bet kada savo nuožiūra pašalinti iš Svetainės Kliento siūlomas prekes ir/ar paslaugas, siūlomas kainas už jas arba bet kokią kitą Kliento informaciją, jei, TukTukTuk.lt nuomone, tai pažeidžia šias Taisykles, taikomus teisės aktus arba yra priešingi gerai moralei, ar įdėta prekė ar aukcionas kartojasi.

4.4. TukTukTuk.lt turi teisę bet kada Svetainės ribose savo nuožiūra pertvarkyti bet kokią informaciją apie prekes ar siūlomas kainas, nekeisdama Kliento informacijos tam, kad Svetaine būtų patogiau naudotis.

4.5. TukTukTuk.lt turi teisę savo nuožiūra apriboti arba panaikinti Kliento paskyrą (angl. account), esant Taisyklių pažeidimams, jei Klientas yra gavęs ne mažiau nei du neigiamus komentarus, vėluoja apmokėti sąskaitas ar dėl kitų priežasčių. Klientas turi teisę pateikti skundą dėl sprendimo panaikinti paskyrą atsiųsdamas el.laišką adresu info@TukTukTuk.lt. TukTukTuk.lt sprendimas yra galutinis.

4.6. TukTukTuk.lt turi teisę gauti užmokestį už suteikiamas Paslaugas pagal Kainyne nurodytas kainas. Dėl to TukTukTuk.lt pateiks Klientui elektroninę sąskaitą. Klientui pareikalavus, TukTukTuk.lt pateiks Klientui sąskaitą el. paštu.

4.7. TukTukTuk.lt turi teisę Klientui siųsti komercinius ir kitus pasiūlymus. 

5. Asmens duomenys

5.1. TukTukTuk.lt turi teisę tvarkyti ir valdyti registracijos metu ar vėliau naudojantis Svetaine Kliento pateiktus asmens duomenis (toliau – Asmens duomenys), vadovaudamasis šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir jose nurodytais tikslais.

5.2. Klientas suteikia teisę TukTukTuk.lt valdyti ir tvarkyti Kliento Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šiose Taisyklėse. Klientas turi teisę atšaukti savo leidimą TukTukTuk.lt valdyti ir tvarkyti Kliento Asmens duomenis bet kuriuo metu, reikalauti nutraukti tvarkyti ir valdyti jo Asmens duomenis, panaikinti Asmens duomenis bei panaikinti paskyrą. Sutikimo valdyti ir tvarkyti Kliento Asmens duomenis negalioja atgal į praeitį.

5.3. TukTukTuk.lt rinks ir saugos Asmens duomenis elektroniniu būdu ir pateiks tokių Asmens duomenų išrašus kitomis formomis esant poreikiui.

5.4. TukTukTuk.lt naudos Asmens duomenis Paslaugų teikimui, vystymui ir personalizavimui.

5.5. TukTukTuk.lt neteiks Asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešins jų, išskyrus atvejus, nurodytus Taisyklėse, arba teisės aktų nustatytais atvejais.

5.6. Šių Taisyklių 3.6 punkte numatytu atveju TukTukTuk.lt turi teisę perduoti Asmens duomenis asmenims, administruojantiems Kliento įsiskolinimus (pavyzdžiui, skolų išieškojimo kompanijoms).

5.7. TukTukTuk.lt ir šių taisyklių 3.6 punkte nurodyti tretieji asmenys turi teisę teikti Asmens duomenis tretiesiems asmenims, kurie užsiima skolininkų informacijos rinkimu ir skelbimu, kurie savo ruožtu įgyja teisę tokius Asmens duomenis valdyti ir tarkyti bei skelbti viešai.

5.8. TukTukTuk.lt, esant Pirkimui, turi teisę pateikti kontaktinį telefoną, el. pašto adresą ir adresą kitai sandorio šaliai tolimesniam sandorio vykdymui.

6. Taisyklių keitimas

6.1. Kadangi Paslaugos ir Svetainė nuolat tobulėja ir yra vystomos, siekiant užtikrinti patogesnį bei saugesnį naudojimąsi, TukTukTuk.lt turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles ir/ar Kainyną.

6.2. TukTukTuk.lt praneš Klientui apie Taisyklių ir/ar Kainyno pakeitimus, paskelbdama apie tai Svetainėje.

6.3. Taisyklių ir/ar Kainyno pakeitimai įsigalios nuo jų paskelbimo Svetainėje.

6.4. Naudodamasis Paslaugomis ar Svetaine po to, kai įsigalios Taisyklių ir/ar Kainyno pakeitimai, Klientas patvirtina, kad jis susipažino su tokiais pakeitimais ir visiškai su jais sutinka.

7. Baigiamosios nuostatos

7.1. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

7.2. Visi tarp Administratoriaus ir Lankytojo kilę nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose pagal TukTukTuk.lt buveinės vietą.

7.3. Taisyklės įsigalios nuo to momento, kai Klientas patvirtins, kad sutinka su jomis ir galios visą santykių tarp Kliento ir TukTukTuk.lt laiką. Klientas turi teisę atsisakyti šių Taisyklių per 14 dienų skaičiuojant nuo tos dienos, kai Klientas sutiko su jomis. Klientas turi teisę nutraukti teisinius santykius su TukTukTuk.lt bet kuriuo metu, tačiau tik įvykdęs visas savo pareigas pagal šias Taisykles.